ਸਟੀਕਰ ਐਡਜ਼: ਸੋਸ਼ਲ ਐਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਐਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਣ

ਸਟਿੱਟਰਐਡਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ