ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ…

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਵਧੇਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ "ਚੇਂਜਟਜ: ਇਸ਼ੂ 46" ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਲਪੇਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ (ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ) . ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਟੀ-ਪਾਰਟ ਮਾਈਮ ਈਮੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਦਾ ਦਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HTML ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ? ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਥਾਂ