ਐਗਜ਼ਿਟ-ਇੰਟੈਂਟ ਪਪ-ਅਪਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੋ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ-ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪੌਪ-ਅਪਸ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ. ਐਗਜ਼ਿਟ-ਇੰਟੈਂਟ-ਪੌਪ-ਅਪਸ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ