ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ (ਸਾਸ) 2020 ਲਈ ਚੂਰਨ ਦਰ ਅੰਕੜੇ

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ, ਹੱਬਸਪੋਟ, ਜਾਂ ਮੇਲਚਿੰਪ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਸ ਜਾਂ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ-ਜਿਵੇਂ-ਸੇਵਾ, ਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲਚਕਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਖਰਚੇ 10.5 ਵਿਚ 2020% ਤੇ ਵੱਧਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਸ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੇ.