12 ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਰਕੀਟਾਈਪਸ: ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਜਾਦੂਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ